Rodo adminakro 2024-03-23
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ LUB DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), w związku z zawartą umową, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby wiedział/a Pan/Pani kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, informujemy:

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie „MiniAkro Akrobatyka dla Dzieci, Centrum Edukacji Prozdrowotnej” (dalej: Stowarzyszenie „MiniAkro” ) z siedzibą biura w Warszawa (04-680), przy ul. Wiązana 22H

Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres: Stowarzyszenie „MiniAkro Akrobatyka dla Dzieci, Centrum Edukacji Prozdrowotnej” biura w Warszawa (04-680), przy ul. Wiązana 22H; wysyłając e-mail na skrzynkę: akrobatyka@miniakro.pl lub telefonicznie pod numerem 505050860.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: andrzej@miniakro.pl lub pismo na adres korespondencyjny administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej (zlecenia/o świadczenie usług/o dzieło*) oraz w celu i zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane przetwarzamy również w celu wykonywania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych, rachunkowych, przepisów kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli w ramach współpracy będziemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe, takie jak Pani/Pana dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. konieczność przetwarzania dla wykonania obowiązków oraz praw wynikających z aktualnych przepisów prawa, np. w zakresie prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich czy dokumentacja BHP. W zakresie dokumentacji dotyczącej osób zatrudnionych w obszarze ochrony, dane przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i art.10 RODO.

W przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Stowarzyszenia MiniAkro.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonywania czynności związanych z ustaleniem zobowiązań oraz windykacją należności od obecnych i byłych współpracowników Stowarzyszenia MiniAkro. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu ustalenia wielkości zobowiązania i odzyskiwaniu należności rzecz Stowarzyszenia MiniAkro .

Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Stowarzyszenia MiniAkro może przetwarzać wizerunek (zdjęcie) na stronie internetowej www.miniakro.pl W każdej chwili może Pani/Pan taką zgodę wycofać pisząc na adres akrobatyka@miniakro.pl
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
strona 2 z 2

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwych urzędów skarbowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia MiniAkro w związku z udziałem Pani/Pana w szkoleniach, konferencjach czy otrzymywaną korespondencją.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia MiniAkro usługi związane z prowadzoną działalnością np. doradcy zewnętrzni, dostawcy sprzętu sportowego, przy czym podmioty takie, przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartych umów i zgodnie z poleceniami administratora danych.

Okres, przez który dane będą przechowywane Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania celu przetwarzania oraz do czasu upływu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Uprawnienia Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w każdym przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, jednakże konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości zawarcia umowy.

0
KOSZYK
  • Brak produktów w koszyku.